ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไร (How can love exist?)

ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไร (How can love exist?)
เขียนโดย: เบอร์นาร์ด พูลแมน (By Bernard Poolman)
วันที่ – 02/11/07

How can Love exist if even one man starves to death?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากยังมีคนคนหนึ่งยังต้องอดตาย
How can love exist if even one child is abused?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากเด็กคนหนึ่งยังถูกทารุณ
How can Love exist if even one country is under Dictatorship?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากยังมีหนึ่งประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการ
How can Love exist if even one man is a slave?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากคนคนหนึ่งยังต้องตกเป็นทาส
How can Love exist if man is divided about Love?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากคนเราถูกแบ่งแยกเรื่องความรัก
How can Love exist if even one man in Government is Deceitful?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากยังมีคนใดคนหนึ่งของรัฐบาลที่โกหกหลอกลวง
How can Love exist when War exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากยังมีสงครามอยู่
How can Love exist when Hate exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากยังมีความเกลียดชังอยู่
How can Love exist when Famine exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าหากยังมีความอดอยากอยู่
How can Love exist where Rich and Poor exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่มีความรวยกับความจนอยู่
How can Love exist where Thoughts and Words are Divided?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ความคิดและคำพูดถูกแบ่งแยก
How can Love exist where Gossip exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ยังมีการนินทาอยู่
How can Love exist where Animals are Skinned Alive for Clothes and Glamour?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่สัตว์ถูกถลกหนังทั้งเป็นเพื่อเสื้อผ้าและความหรูหรา
How can Love exist where Interest on Money exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่เงินยังเป็นที่สนใจอยู่
How can Love exist when Man lie in Thought?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่คนโกหกในความคิด
How can Love exist where Desire for Wealth exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ความปรารถนาที่จะรวยอยู่
How can Love exist where all is not Equal in Education?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ทุกคนมีความรู้ไม่เท่ากัน
How can Love exist when some have Plenty and Others Nothing?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่บางคนมีล้นเหลือและบางคนไม่มีอะไรเลย
How can Love exist where Reason Justify Society of Inequality?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่เหตุผลดีพอสำหรับสังคมที่ไม่เสมอภาค
How can Reason exist where No Love exist?
เหตุผลจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ความรักไม่มีอยู่จริง
How can Love exist where Intelligence is Required to be Worthy?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ต้องการความฉลาดเพื่อที่จะมีค่า
How can Love exist where Judgment exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ยังมีการตัดสินอยู่
How can Love exist where Man Learn Nothing from History?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่คนไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์
How can Love exist if man sees himself as less than Love?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรถ้าคนเรามองเห็นตัวเองมีค่าน้อยกว่าความรัก
How can Love exist where no Forgiveness exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ไม่มีการให้อภัยอยู่
How can Love when exist Buildings and Books are more than Man?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรสิ่งก่อสร้างและหนังสือมีค่ากว่าคน
How can Love exist where Man must Work for Life?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่คนต้องทำงานไปตลอดชีวิต
How can Love exist where Pictures Deceive?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ภาพลวงตา
How can Love exist where Beauty is in Pictures?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ความสวยอยู่ในภาพ
How can Love exist where Common Sense is not for the Common Good?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่สามัญสำนึกไม่ได้มีไว้เพื่อส่วนรวม
How can Love exist where Money Dictates who Eat or Rest?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่เงินสั่งว่าใครกินหรือพักผ่อน
How can Love exist where Knowledge praise Reason when Reason is unable to Love Enough that all may Live equal?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่ความรู้ยกย่องเหตุผลในขณะที่เหตุผลไม่สามารถรักได้มากพอที่จะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
How can Love exist when Man and Woman is together without Being Together?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันโดยที่เหมือนไม่อยู่ด้วยกัน
How can Love exist where Culture and Race determines Place?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในที่ที่วัฒนธรรมและเชื้อชาติกำหนดสถานที่
How can Love exist when death is seen as the Divide where Self Expression Ends?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่ความตายถูกมองว่าเป็นตัวแบ่งที่การแสดงตัวตนได้จบสิ้นลง
How can Love exist when Fear exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่ความกลัวยังมีอยู่
How can Love exist when Anxiety exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่ความกลุ้มใจยังมีอยู่
How can Love exist when Man will not Die for the Love of All as One as Equal?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่คนเราไม่ยอมตายเพื่อความรักทั้งมวลเพื่อความเป็นหนึ่งเพื่อความเสมอภาคกัน
How can Love exist when Debauchery exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่ความเสเพลยังมีอยู่
How can Love exist when Wine and Intoxication exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่ไวน์และสิ่งมึนเมายังมีอยู่
How can Love exist when Man exist?
ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไรในขณะที่ยังมีมนุษย์อยู่
And if Love cannot exist–How can God exist?
และถ้าความรักไม่มีอยู่จริง–พระเจ้าจะมีอยู่จริงได้อย่างไร
And if Man exist without Love– why should Man exist?
และถ้ามนุษย์อยู่โดยขาดรัก–ทำไมมนุษย์ต้องอยู่ด้วย
When Man exist as Love exist–then God will exist
เมื่อมนุษย์อยู่ความรักอยู่–พระเจ้าจึงจะมีอยู่จริง
And the All will be One and Love will be Equal
และทั้งหมดจะรวมเป็นหนึ่งและความรักจะเท่าเทียมกัน

Advertisements

About adrianblackburn

I am 1 vote for World Equality and an Equal Money System
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ความรักจะมีอยู่จริงได้อย่างไร (How can love exist?)

  1. Haritha says:

    great post! covers all faults of humanity. Good blog!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s